СиВЗК - член на AMICE
Европейски стандарт в застраховането

СУПЖЗ ПО ТАРИФА “ОМЕГА”

1. По тази застраховка се застраховат лица на възраст от 18 до 85 години без оглед на здравословното им състояние.

2. Застраховката за рента или пенсия се сключва за срок не по-малък от три години. Застраховката може да се сключва и за пожизнено, срочно или отсрочено (отложено) получаване на рента.

3. Премията може да се плаща еднократно или текущо. 
  3.1. Еднократно платената премия се отнася за целия период на действие на застрахователния договор;

  3.2. Текущите премии могат да бъдат годишни или разсрочени; 

  3.3. Годишните премии се плащат в началото на периода, приет за падеж; 

  3.4. Разсрочените премии се отнасят за период по-кратък от година. 

  3.5. Когато застраховката е сключена с разсрочено плащане на премиите, след изтичане на периода за плащането им, застрахованият има право да избере конкретен вид на рента: пожизнена; срочна; отсрочена (отложена) или намаляваща. Видът на рентата се договаря със застрахователя и се оформя в анекс към застрахователния договор 

4. Началото за получаване на рентата или пенсията, след изплащане на дължимата премия по застраховката, може да се отсрочи (отложи) за произволен срок по желание на застрахования.

5. Плащането на рентата (пенсията) започва след изтичане на уговорения срок или достигане на договорена възраст.

6. Задължението на застрахователя е за изплащане на еднократни или периодични плащания.
  6.1. Еднократното плащане, при достигане на уговорения срок, се извършва наведнъж и застраховката се прекратява.

  6.2. Периодичните плащания от застрахователя към застрахования могат да бъдат за период от три до 20 години или пожизнено.

  6.3. Периодичните плащания могат да бъдат с постоянен размер на рентата или с ежегодно намаляваща стъпка.

  6.4. Към съответните плащания могат да се добавят, ако има натрупани лихви, които са разлика над получената фактическа доходност и калкулираната техническа лихва.


7. При договор за отсрочено (отложено) получаване на рентата или пенсията и смърт на застрахования преди началото за изплащане на рентата, на наследниците се изплаща сума, която е равна на заделения резерв “Капитализирана стойност на пенсиите”, по смисъла на Кодекса за застраховането.

8. При смърт на застрахования, след като е започнало изплащането на рентата, преди навършване на 70 години, рентите, които остават за доизплащане до навършване на тази възраст , продължават да се изплащат на ползващите се лица.

9. Рентите се изплащат до изтичане на договорения срок или най-много до смъртта на лицето, освен ако не е уговорено друго в застрахователния договор.

10. След получаване на първата рента, съгласно застрахователния договор, застраховката няма право на “откуп” по смисъла на чл.240 от Кодекса за застраховането.

11. Откупната стойност възлиза на не по-малко от 90 % от размера на направените бруто застрахователни премии по рентната застраховка (клауза в договора).

12. Настоящите СУПЖЗ са неразделна част от застрахователния договор за застраховка за получаване на рента или застрахователна комбинация, която съдържа рентни клаузи.

Коректност, доверие, отговорност
...защото ни е грижа!
...
Живот! ...нека го направим по-добър!СиВЗК - твоят избор!